శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా

Hanuman Chaleesa

అతులితబలధామం స్వర్ణశైలాభదేహం దనుజవన కృశానుం జ్ఞానినా మగ్రగణ్యం - 1 సకల గుణనినాదం వానరాణా మధీశం రఘుపతి ప్రియభక్తం వాతజాతం నమామి - 2 గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృతరాక్షసం - 3 రామాయణమహామాలా రత్నం వందే నిలాత్మజం - 4 యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం - 5 బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకం - 6 శ్రీ గురు చరణ సరోజరజ నజమనుముకుర సుథారి - 7 వరణౌ రఘువర విమలయశ జోదా యక ఫలఛారి - 8 బుద్ధిహీన తను జానికై సైమిరౌ పవన కుమార్! - 9 బలబుద్ధి విద్యా ధేహుమెహి హరహు కలేశ


జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణసాగర జయ కపీశ తిహులోక ఉజాగర 1 రామదూత అతులిత బలధామా అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా 2 మహావీర విక్రమ బజరంగీ కుమతి నివార సుమతికే సంగీ3 కంచన వరణ విరాజ సువేశా కానన కుండల కుంచిత కేశా 4 హాథ వజ్ర ఔరుధ్వజా విరాజై కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై 5 శంకరసువన కేసరి నందన తేజప్రతాప మహాజగ వందన 6 విద్యావాన్ గునీ అతిచాతుర రామకాజ కరివేకో ఆతుర 7 ప్రభు చరిత్ర సువివే కో రసియా రామ లఖన సీతా మన బసియా 8 సూక్ష్మరూప ధరి సియహి దిఖానా వికట రూప ధరి లంక జరావా 9 భీమరూప ధరి అసుర సంహారే రామచంద్రకే కాజ సవారే 10 లాయ సజీవన లఖన జియాయే శ్రీరఘువీర హరిహి ఉరలాయే 11 రఘుపతి కీణీ బహుత బడాయీ తుమ మమప్రియ భరత హి సమభాయీ12 సహస వదన తుమ్హారో యశగావై అసకహి శ్రీపతి కంఠలగావై 13 సనకాదిక బ్రహ్మాదిమునీశా నారద శారద సహిత అహీశా 14 యమకుబేర దిగ పాల జహాతే కవికోవిద కహి సకైక హాతే 15 తుమ ఉపకార సుగ్రీవ హి కీన్ హా రామ మిలాయ రాజపద దీన్ హా 16 తుమ్హారో మంత్ర విభీషణ మానా లంకేశ్వర భయేసబ జగ జానా 17 యుగసహస్రయోజన పరభానూ లిల్యో తాహి మధురఫల జానూ 18 ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ జలధి లాంఘిగయే ఆచారజ నాహి19 దుర్గమ కాజ జగతకే జేతే సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతాఎ20 రామ దు ఆరే తుమ రఖవారే హోతన ఆజ్ఞా బినుపైసారే 21 సబ సుఖలహై తుమ్హారీ శరణా తుమ రక్షక కాహూకో డర నా 22 ఆపన తేజ సమ్హారో ఆపై తీనోలోక హాంక తే కాంపై 23 భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై మహవీరజబనామ సునావై 24 నాసై రోగ హరై సబ పీరా జపత నిరంతర హనుమత వీరా 25 సంకట సే హనుమాన ఛుడావై మన క్రమ వచనధ్యాన జో లావై26 సబ పర రామ తపస్వీ రాజా తినకే కాజ సకల తుమ సాజా 27 జౌర మనోరధ జో కోయి లావై (సోఇ) తాను అమిత జీవన ఫల పావై28 చారోయుగ పరతాప తుమ్హారా మై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా 29 సాధు సంతకే తుమ రఖవారే అసుర నికందన రామ దులారే 30 అష్టసిద్ధి నౌనిధకే దాతా అసవర దీన జానకీ మాతా 31 రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా సదా రహోరఘుపతికే 32 తుమ్హరో భజన రామకో పావై జన్మజన్మకే దుంఖ బిసరావై 33 అతఃకాలరఘురఘుపతి పురజాయి జహజన్మమరిభక్త కహాయి 34 ఔరదేవతా చిత్తన ధరయూ హనుమత సేయి స్ర్వసుఖ కరయూ35 సంకట హ(క) ఠై సబ ఫీరా జో సుమిరై హనుమత బలవీరా 36 జైజైజై హనుమాన గోసాయీ కృపాక (రహ) రో గురుదేవ కీ నాయీ37 (జో) యహ శతవార పాఠకర కోయీ ఛూటహి బంది మహాసుఖ హోయీ 38 జో యహపడై హనుమాన చాలీసా హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా 39 తులసీ దాస సదా హరి చేరా కీ జై నాధ హృదయ మహాడేరా 40 దోహా పవన తనయ సంకట హరన మంగళ మూరతి రూప్ ||సీతారాం|| రామలఖన సీతా సహిత హృదయ బసహు సుభూప్