శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామావళి

'Sree Anjaneya (Hanuma) Astottara Satanamavali'

ఓం ఆంజనేయాయ నమః ఓం మహావీరాయ నమః ఓం హనుమతే నమః ఓం మారుతాత్మజాయ నమః ఓం తత్వజ్ఞాన ప్రదాయ నమః ఓం సీతాదేవీముద్రాప్రదాయకాయ నమః ఓం అశోకవనిచ్ఛేత్రే నమః ఓం సర్వమాయావిభంజనాయ నమః ఓం సర్వబంధవిమోక్రై నమః ఓం రక్షోవిధ్వంసకారకాయ నమః ఓం పరవిద్యాపరిహారాయ నమః ఓం పరశౌర్యవినాశినాయ నమః ఓం పరమంత్రనిరాకర్రై నమః ఓం పరయంత్ర ప్రభేదకాయ నమః ఓం సర్వగ్రహవినాశినే నమః ఓం భీమసేనసహాయకృతే నమః ఓం సర్వదుఃఖహరాయ నమః ఓం సర్వలోకచారిణే నమః ఓం మనోజవాయ నమః ఓం పారిజాతద్రుమూలస్థాయ నమః ఓం సర్వమంత్రస్వరూపిణే నమః ఓం సర్వతంత్రస్వరూపిణే నమః ఓం సర్వయంత్రాత్మకాయ నమః ఓం కపీశ్వరాయ నమః ఓం మహాకాయాయ నమః ఓం సర్వరోగహరాయ నమః ఓం ప్రభవే నమః ఓం బలసిద్ధికరాయ నమః ఓం సర్వవిద్యాసంపత్ర్పదాయకాయ నమః ఓం కపిసేనానాయకాయ నమః ఓం భవిష్యచ్చతురాననాయ నమః ఓం కుమారబ్రహ్మచారిణే నమః ఓం రత్నకుండలదీప్తిమతే నమః ఓం సంచలద్వాలసన్నద్ధ లంభమాన శిఖోజ్వలాయ నమః ఓం గంధర్వవిద్యాతత్వజ్ఞాయ నమః ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమః ఓం కారాగృహవిమోక్ర్తే నమః ఓం శృంఖలాబంధమోచకాయ నమః ఓం సాగరోత్తారకాయ నమః ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః ఓం రామదూతాయ నమః ఓం ప్రతాపవతే నమః ఓం వానరాయ నమః ఓం కేసరీసుతాయ నమః ఓం సీతాశోకనివారణాయ నమః ఓం అంజనాగర్భసంభూతాయ నమః ఓం బాలార్కసదృశాననాయ నమః ఓం విభీషణప్రియకరాయ నమః ఓం దశగ్రీవకులాంతకాయ నమః ఓం లక్ష్మణప్రాణదాత్రే నమః ఓం వజ్రకాయాయ నమః ఓం మహాద్యుతయే నమః ఓం చిరంజీవినే నమః ఓం రామభక్తాయ నమః ఓం దైత్యకార్యవిఘాతకాయ నమః

ఓం అక్షహంత్రే నమః ఓం కాంచనాభాయ నమః ఓం పంచవక్ర్తాయ నమః ఓం మహాతపాయ నమః ఓం లంఖిణీభంజనాయ నమః ఓం శ్రీమతే నమః ఓం సింహికాప్రాణభంజనాయ నమః ఓం గంధమాదనశైలస్థాయ నమః ఓం లంకాపురవిదాహకాయ నమః ఓం సుగ్రీవసచివాయ నమః ఓం ధీరాయ నమః ఓం శూరాయ నమః ఓం దైత్యకులాంతకాయ నమః ఓం సురార్చితాయ నమః ఓం మహాతేజాయ నమః ఓం రామచూడామణి ప్రదాయ నమః ఓం కుమారరూపాయ నమః ఓం పింగళాక్షాయ నమః ఓం వార్థిమైనాకపూజితాయ నమః ఓం కబళీకృతమార్తాండమండలాయ నమః ఓం విజేతేంద్రియాయ నమః ఓం రామసుగ్రీవసంధాత్రే నమః ఓం మహారావణమర్దనాయ నమః ఓం స్ఫటికాభాయ నమః ఓం వాగధీశాయ నమః ఓం నవవ్యాకృతిపండితాయ నమః ఓం చతుర్బాహవే నమః ఓం దీనబంధవే నమః ఓం మహాత్మాయ నమః ఓం భక్తవత్సలాయ నమః ఓం సంజీవననగాహర్ర్తే నమః ఓం శుచయే నమః ఓం వాగ్మియే నమః ఓం దృడవ్రతాయ నమః ఓం కాలనేమిప్రమథనాయ నమః ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ నమః ఓం దాంతాయ నమః ఓం శాంతాయ నమః ఓం ప్రసన్నాత్మనే నమః ఓం శతకంఠమదాపహృతే నమః ఓం యోగినే నమః ఓం రామకథాలోలాయ నమః ఓం సీతాన్వేషణపండితాయ నమః ఓం వజ్రదంష్ట్రాయ నమః ఓం వజ్రనఖాయ నమః ఓం రుద్రవీర్యసముద్భవాయ నమః ఓం ఇంద్రజిత్ప్రహితా మోఘ బ్రహ్మాస్త్ర నివారకాయ నమః ఓం పార్థధ్వజాగ్రసంవాసినే నమః ఓం శరపంజరభేదకాయ నమః ఓం దశబాహవే నమః ఓం లోకపూజ్యాయ నమః ఓం జాంబవత్ర్పీ తివర్థనాయ నమః ఓం సీతాసమేత శ్రీరామపాద సేవా ధురంధరాయ నమః