Teluguvaramandi.net
Home
AboutMe
Contact
Language State Politics Culture Sciences Entertainment Bhakti Literature Arts Cinema

Tyagaraja Keertanalu

.

Ganaraaga pamcharatnamulu

jagadaanamdakaaraka

jagadaanamda kaaraka! jaya jaanakii praaNa naayaka! ||jagadaa||

gaganaadhipa! satkulaja! raajaraajaeSvara!
suguNaakara! sujana (saevya)
saevya! bhavya daayaka! sadaa sakala ||jagadaa||

amara taaraka nichaya kumuda hita paripuurNaa! naGa!
jadadhi surasurabhuu payoadhi vaasaharaNa!
sumdaratara vadana! sudhaamayava -
choa bRmda goavimdasaanamda! maa
paraaja raapta Subhakaraa! naeka ||jagadaa||

nigamaniirajaa mRtajapoashaka!
nimishavairi vaaridasamiiraNa!
Khaga turamga! satkavi hRdaalayaa!
agaNitavaanaraadhipa! sataamGriiyuga! ||jagadaa||

imdra niilamani sanni bhaapaGana!
chamdra suurya naya naapramaeya vaa
geedra janaka! sakalaeSa! Subhra naa
gaemdra Sayana! Samanavairi sannuta! ||jagadaa||

paada vijita mouni Saapa! sava pari
paala! vara mamtra grahaNa loala!
parama Saamta! chitta janakajaadhipa
saroaja bhava varadaa! Kila ||jagadaa||

sRshTi sthityamta kaara kaamita1
kaamita Phaladaa! samaana gaatra, !Sa
chiipatinu! taabdhi mada ha! raanuraa
ga raaga raajita kaThaa saarahita! ||jagadaa||

sajjana maanasaabdhi sudhaakara! ku
suma vimaana surasaa ripu karaabja
laalita charaNa! avaguNaa suragaNa
madaharaNa! sanaata! naajanuta ||jagadaa||

oamkaara pamjara kiira pura
hara saroaja bhava kaeSavaadi
ruupa! vaasava ripu jana kaamtaka! ka
laadhara kalaadhaaraapta! GRNaakara! Sa
raNaagata janapaalana! sumanoa ra
maNa! nirvikaara! nigamasaaratara! ||jagadaa||

karadhRta Sarajaalaa! surama
daapahara! Naavaniisura suraavana!
kaniina bilajamouni kRta charitra
sannuta Sree tyaagaraajasuta!
puraaNa purusha! sRvaraatma jaa ! Srita
paraadhiina! Karaviraadha raavaNa
viraavaNa! anaGa! paraaSara manoa
hara! vikEta tyaagaraaja sannuta! ||jagadaa||

agaNita guNa! kanaka chaela!
saala vidaLA naaruNaabha samaana chara1
Naapaara mahi! maadbhuta! sukavijana
hRtsadana! suramuni gaNa vihita! kala
Sa niiranidhijaa ramaNa! paapa gaja
nRsimha! vara tyaagaraajaadi suta! ||jagadaa||

.

duDuku gala nannae dora

duDuku gala nannae dora
koDuku broachuraa? aemtoa ||duDuku||

kaDu durvishayaakRshNuDai
gaDiya gaDiyaku nimDaaru ||duDuku||

chiruta praayamunaaDe bhajanaamRta
rasaviheena kutarkuDaina ||duDuku||

para dhanamula koraku norula madini - karaga
baliki kaDupunimpa diriginaTTi ||duDuku||

tana madini bhuvini souKyapu jeevanamae
yanuchu sadaa dinamulu gaDipeDi ||duDuku||

teliyani naTaviTa kshudrulu vanitalu
svanaSamouTakupadaeSimchi Silaatmule
subhaktulaku samaanamanu
samtasilli svaralayambule~rugakanu
SilaatmuDai naarbhakasaenaa mita ||duDuku||
dRshTiki saarambagu lalanaa
sadanaarChaka saenaamita
dhanaadulanu, daevaadi daeva! neranammiti
gaakanu padaabja bhajanambu marachina ||duDuku||

chakkani muKa kamalambunu sadaa naa
madiloa smaraNa jaeyaka durmadaamdha
janula goari paritaapamulachae dagili
nogili durvishaya duraasalanu roayalaeka satata
maparaadiyai chapala chitutDaina ||duDuku||

maanavatanu durlabha manuchu nemchi paramaanamda
mamdalaeka, madamatsara kaamaloabha
moahamulaku daasuDai moasaboatigaaka,
modaTi kulajuDaguchu bhuvini Suudrula
panulusalpuchunu yumTinigaaka,
naraadhamulanu goarisaara
heenamatamulanu saadhimpa taarumaaru ||duDuku||

satulakai konnaaLlaastikai sutulakai konnaaLLu dhana
tatulakai dirigitinayya,
tyaagaraajaapta! iTuvamTi ||duDuku||

.

saadhimchenae oa manasaa!

saadhimchenae oa manasaa! ||saadhimchenae||
boadhimchina sanmaarga vachanamula
bomku jaesi taa baTTinapaTTu ||saadhimchenae||

samayaanikidagu maaTalaaDene ||samayaaniki||
daevaki vasudaevula naegimchinaTu ||samayaaniki||

ramgaeSuDu sadgamgaa janakuDu
samgeeta saampradaayakuDu ||samayaaniki||

vanitala sadaa sokka jaeyuchunu mrokkajaese
paramaatmuDadiyugaaka - yaSoada
tanayuDamchu madambunanu muddu
beTTa navvuchumDu hari ||samayaaniki||

parama bhakta vatsaluDu suguNa
paaraavaarum Daa janma manaGuDii kali
baadhala deerchuvaaDanuchunae hRdaambujamuna
juuchuchumDaga ||samayaaniki||

harae! raamachamdra! raGukulaeSa!
mRdu subhaasha! Saesha Sayana!
paranaarii soada raaja viraajaturaga!
raaja raajasuta! niraamayaapaGana
sarasiiruha daLaaksha! yanuchu
vaeDukonna nannu taabroavakanu ||samayaaniki||

Sree vaemkaTaeSa! svaprakaaSa! sarvoannata! sajjana
maasa nikaetana! kanakaambaradhara! lasa nmakuTa
kumDala viraajita harae! yanuchu nae pogaDagaa
tyaagaraajagaeyuDu maanavaemdru
Daina raamachamdruDu ||samayaaniki||

sadbhaktulanaData liTlanenae
yamarikagaa naa puuja gonenae aluga vaddanenae
vimuKulatoa jaera boaku manenae
veta galigina taaLu kommanenae
damaSamaadi - suKadaayakuDagu Sree
tyaagaraajanutuDu chemtaraakayae ||saadhimchenae||

.

kana kana rachiraa

kana kana ruchiraa kanakavasana! ninnu ||kana||
dina dinamunu manasuna chanuvuna ninnu ||kana||

paalugaaru moamuna Sreeyapaara
mahima danaru ninnu ||kana||

kalakala muKa kaLa galigina seeta
kulukuchu noara kannulanu juuchu ninnu ||kana||

baalaarkaabha suchaela! maNimaya
maalaalamkTta kamdhara! sarasijaaksha! vara||kana||
poala! suruchira kiriiTadhara! satatambu manasaaraga ||kana||

saapatni maatayou suruchichae
karNaSuulamaina maaTa viinula
jurukkana taaLaka Sreeharini dhyaanimchi
suKimpaga laedaa? yaTu ||kana||

mRgamadalalaama SubhaniTala! varajaaTaayu
moakshaPalada ! pavamaasasutuDu niidu
mahima delpa seeta delisi valachi
sokka laedaa? yaariiti ninnu ||kana||

kaamimchi preamamiira karamula niidu
paadakamalamula baTTukonu
vaaDu saakshi, raamanaama rasikuDu
kailaasa sadanuDu saakshi,
ma~riyu naarada paraaSara Suka
Sounaka puramdara nagajaa dhara ja
muKyulu saakshigaada? sumdaraeSa
suKa kalaSaambudhivaa saaSritulakae ||kana||

suKaaspada vimuKaambudhara
pavananidaeha maanasa vihaa! raapta
surabhuujamaanita guNaamka chidaa
namda! Kagaturamga! dhRtarathaamga!
parama dayaakara karuNaarasa
varuNaalaya! bhayaapahaara! Sree raGupatae||kana||

satatamu praema puurituDagu tyaagaraajanuta!
muKhajita kumudahita varada! ninnu ||kana||

.

aemdaroa mahaanu bhaavulu

aemdaroa mahaanubhaavu - lamdariki vamdanam ||aemdaroa||
chamduru varNani yamda - chamdamunu hRdayaara
vimdamuna juuchi brahmanamda manubhavimchulevaa ||aemdaroa||

saamagaanaloala manasija laavaNyadhanyamuurdhanyu ||aemdaroa||
maanasa vanacharavara samchaaramu salipi muurti baaguga boDaganuDu vaa ||aemdaroa||
saraguna paadamulaku svaamtamanu saroajamunu samarpaNamu jaeyuvaa ||aemdaroa||

patitapaavanuDagu paraatparuni gurimchi paramaarthamagu nijamaargamutoanu
baaDuchunu sallaapamutoa svaralayaadi raagamula deliyu vaa ||aemdaroa||

hariguNa maNimaya - saramulu gaLamuna Soabhillu bhaktakoaTu lilaloa ?
telivitoa jelimitoa garuNa galgi
jagamellanu sudhaa dEshTichae broachu vaa ||aemdaroa||

hoyalumeeri naDalu galgu sarasuni
sadaa kanula juuchuchunu pulaka
Sariirulai yaanamdapayoadhi nimagnulai
mudambunanu yaSamu galavaa ||aemdaroa||

nii maenu naama vaibhavambulanu
nii paraakrama dhairyamula Saamta maanasamu niivulanu
vachana satyamuna, raGuvara! nii yeDa
sadbhaktiyu janimchakanu durmatamulanu
kalla jaesinaTTi nii madi
ne~rimgi samtatambunanu guNa bhajanaa
namda keertanamu jaeyu vaa ||aemdaroa||

bhaagavata raamaayaNa geetaadi
Sruti Saastra puraaNapu
marmamulan Sivaadi shaNmatamula
guuDhamulan muppadimukkoaTi
suraamtaramgamula bhaavambula
ne~rimgi bhaava raaga layaadi souKya -
muchae chiraayuvu galigi niravadhi suKaatmulai
tyaagaraajaaptulaina vaa ||aemdaroa||

praema muppiri gonu vaeLa
naamamu dalachuvaaru
raamabhaktuDaina tyaaga
raajanutuni nijadaasulaina vaa ||aemdaroa||

*****Ganaraaga pamcharatnamulu samaaptam*****

.

giriraaja sutaa tanayaa!

giriraaja sutaa tanaya sadaya! ||giriraaja||
suranaathamuKaarchita paadayuga!

paripaalayamaa, mibharaajamuKi!
gaNanaatha! paraatpara! Samkaraa

gama vaarinidhi rajaniikara!
PaNiraajakamkaNa! viGna nivaa -
raNa ! Saambhava ! Sree tyaagaraajanuta! ||giriraaja||

.

Saamtamu laeka souKyamu laedu

Saamtamu laeka souKyamu laedu
saarasa daLa nayana ! ||Saamtamu||
daamtunikaina vae - daamtunikaina ||Saamtamu||
daara sutulu dhana dhaanyamu lumDina
saareku japa tapa sampada galgina ||Saamtamu||
aagama Saastramu lanniyu jadivina
baaguga sakala hRdbhaavamu delisina ||Saamtamu||
yaagaadikarmamu lanniyu jaesina
bhaagavatu lanuchu baaguga baeraina ||Saamtamu||
raajaadhiraaja ! Sree raaGava! tyaagaraaja vinuta!
saadhu rakshaka! tana kupa ||Saamtamu||

.

nanu paalimpa

nanu paalimpa naDachi vacchitivoa? - naapraaNanaatha ||nanu||
vanajanayana moamunujuuchuTa jiivanamani nenaruna -
manasumarmamu delisi ||nanu||
surapati niilamaNinibhatanuvutoa nuramuna mutyapu
sarylachayamutoa karamutoa karamuna Sara koadamDa
kaamtitoa dharaNi tanayutoa, tyaagaraajarchita! ||nanu||

.

seetaa kalyaaNa vaibhoagamae...

seetaa kalyaaNa vaibhoagamae
raama kalyaaNa vaibhoagamae ||seetaa||

pavanaja stuti paatra paavana charitra
ravisoama navanaetra ramaNiiya gaatra ||seetaa||

bhakta jana paripaala bharita Sarajaala
bhukti muktida liila bhuudaeva paala
paamaraa surabhiima paripuurNa kaama
Syaama jagadabhiraama saakaetadhaama ||seetaa||

sarvaloakaadhaara samaraikadhiira
garvamaanasa duura kanakaagadhiira
nigamaagama vihaara nirupamu Sariira
nagadha raaGavidaara nataloa kaadhaara ||seetaa||

paramaeSanuta geeta bhavajaladhipoata
taraNikula samjaata tyaaga raajanuta ||seetaa||

.

nagumoamu ganalaeni

nagumoamu ganalaeni naa jaali delisi
nannu broavaga raada ? Srii raaGuvara ! nii ||nagumoamu||

nagaraajadhara ! niidu parivaaru lella -
ogi bhoadhana jaeseDuvaaralu gaare?
yiTu lumDudurae ? nii ||nagumoamu||

Khagaraaju nii yaanati vini vaega chanalaeDoa?
gaganaani kilaku bahuduuram baninaaDoa?

jagamaeleDu paramaatma !
vaga chuupaku taaLanu na nnaelukoaraa ; tyaagaraajanuta! ||nagumoamu||

.

samgiita j~naanamu

samgeeta j~naanamu bhaktivinaa - sanmaargamu galadae ? manasaa! ||samgeeta||

bhRogi naTaeSa samiiraja GaTaja ma -
tamga naaradaadu lupaasimchu ||samgeeta||

nyaayaanyaayamulu delusunu, jagamulu
maayaamayamani delusunu, durguNa
kaayakaadi shaDripula jayimcheDi
kaaryamu delusunu, tyaagaraajuniki ||samgeeta||

 

.

chakkani raaja maargamulumDaga

chakkani raaja maargamulumDaga
samdula duuranaela ? oa manasa! ||chakkani||

chikkani paalu miigaDa yumDaga
chiiyanu gamgaa saagaramaela ? ||chakkani||

kamTiki sumdarataramagu roopamae ; mu -
kkamTi noaTa chelageDu naamamae; tyaagaraa -
jimTanae nelakonnadi daivamae, yiTu -
vamTi Sree saakaetaraamuni - bhaktiyanu||chakkani||

.

saamaja vara gamana

saamaja vara gamana saadhu hR
tsaara saabjapaala ! kaalaatiita ! viKyaata ! ||saamaja||

saamanigamaja sudhaamayagaanavi
chakshaNa ! guNaSiila ! dayaalavaala ! maampaalaya!||saamaja||

vaeda Siroa maatRja sapta svara
naadaachala deepa ! sveekRta

yaadavakula muraLii vaadanavi -
noada! moahana kara ! tyaagaraajavamdaniiya ! ||saamaja||

.

marugaelaraa ... !

marugaelara ? oa raaGava ! ||marugaelara||

marugaela ? charaachara roopa! paraa -
tpara! suurya sudhaakara loachana ! ||marugaelara||

anni niivanuchu namtaramgamuna
dinnaga vedaki - telusukomTinayya;
ninnegaani madini nennajaala norula,
nannu broavayyaa, tyaagaraajanuta! ||marugaelara||

.

paTTi viDuvaraadu

paTTi viDuvaraadu naa cheyi
baTTi viDuvaraadu naacheyi ||paTTi||

puTTina naaDae nijabhaktini meDa
gaTTi guTTu chedaraka broachi cheyi||paTTi||

nityaanityamulanu boadhimchi
kRtyaakRtyamulanu delipimchi,
pratyaekuDu niivani kanipimchi, bhTtyuDaina
tyaagaraaju cheyi ||paTTi||

*** *** ***
All rights Reserved