Teluguvaramandi.net
Home
AboutMe
Contact
Language State Politics Culture Sciences Entertainment Bhakti Literature Arts Cinema
 • ***

  guttokaay kuuroay baavaa!

  guttokaay kuuroay baavaa!
  koarivamDinaanoay baavaa!
  kuuraloapalaa naavalapamtaa
  kuuripeTTinaanoay baavaa!

  koarikatoa tinavoay baavaa!

  tiyyani paayasamoay baavaa!
  tiiruga vamDaanoay baavaa!
  paayasammuloa naa praemaniyaeTi
  paaluboasinaanoay baavaa!

  baagani mecchaaloay baavaa!

  ekammani puuriilaoy baavaa!
  kara kara vaechaanoay baavaa!
  kara kara vaegina puuriilatoa naa
  kaamksha vaepinaanoay baavaa!

  kanikarimchi tinavoay baavaa!

  vennela yidugoanoay baavaa!
  kannula kimpounoay baavaa!
  vennelaloa naa kanne valapanae
  vennagalipinaanoay baavaa!

  vaegamugaa raavoay baava!

  puvvula sejjidigoa mallae
  puvvulu barichimdoay baavaa!
  puvvulaloa naa yavvanamamtaa
  podivi peTTinaanoay baavaa!

  padavoay pavaLimtaam baavaa!

  -basavaraaju appaaraavu

  ***

  Back... ***
  ***

  mokkajonna toaTaloa

  sukkalanni komDamiida - soakujaesukunae vaeLa,
  pamTaboada varamaDitoa - pakapaka navvae vaeLa,
  sallagaali toaTakamta - sakkaligilli peTTuvaeLa,
  mokka jonna toaTalao - murisina seekaTlaloa,
  mamche kaaDa kalusukoa - maruvaku maamayya,
  chiikaTi miNuguru joatulu - chiTila chillulaDaka munae,
  syddularaagaalu chevula niddaratiiyaka manunae,
  podduvaalugamTanae - pumtadaari vemTanae,
  saddumaNaganicchiraa - muddula maamayya!
  goDDugoada maLlaesae - kurrakumkalakugaanii,
  kaluputiitalayi maLLae - kannepaDuchulaku gaanii,
  buggameesa melivaesi - bhuukaamamduku gaanii,
  toavakeduru vastivaa - domgachuupu chuustivaa,
  tamTaa mana yiddarikii - tappadu maamayya!!
  kamche meeda gummaDipuvu - pomchi pomchi chuustaadi;
  viribaarina jonna poTTa - vekilinavvu navutaadi;
  tamala tiigelu kaaLLaku - tagali moraayistaayi;
  chediripoaku maamayaa - bediripoaku maamayaa
  sadaruko nii padunugumDe - sakkani maamayya
  panalu kaTTi yetti nannu - palakarimcha boayinapuDu
  cheruku toaTa malupukaaDa - chiTika vaesi navvinappuDu
  moaTa baavi venaka naato - moaTasarasa maadinapuDu
  kasiritiTTinaananii, - visirikoTTinaananii,
  chinna boaku naluguriloa - siggadi maamayya.

  - konakaLLa vemkaTaratnam

  Back...
  ***

  .

  baavaa! baavaa! panniiru

  baavaaa! baavaa! panniiru baavanu paTTuku tannaeru
  muuDu guddulu guddaeru
  muulana mamcham vaesaeru
  mumteDu gamji yicchaeru

  baavaa! baavaa! panniiru baavanu paTTuku tannaeru
  viidhi viidhi tippaeru viiSeDu gamdham puusaeru
  chaaviDi gumjaku kaTTaeru chappiDi guddulu guddaeru

  pallaeru teppimchi pakka vaeyamDii
  nallaeru teppimchi nalichi viDuvamDii
  nallaeru chaetaanu nayamu kaakumDii
  dulagomDi tecchi dulipi pampamDi

  ***

  వెనుకకు...

  Back... ***
  ***

  .

  neeku nii vaaru laeru naaku naavaaru laeru
  aeti oDDuna illu kaDadaamu padaraa chal moahanaramgaa

  niiku naaku joadu kalisenu gadaraa
  malle toaTaloana mamchi niiLLa baavi kaada
  umgaraalu marichi vastini kadaraa ||chal moahanaramga||

  kamTiki kaatukaeTTii kaDavaa samkaana baTTi
  kamTi niiru kaDava nimpiti gadaraa ||chal moahanaramga||

  guTTu daaTi ppuTTadaaTi - Ganamaina aDavidaati
  annidaaTi aDavi baDitimi kadaraa ||chal moahanaramga||

  niiki naaku joaDu ayitae - mallepuulaa teppagaTTii
  trppamiida taelipoadamu padaraa ||chal moahanaramga||

  adiraa nii gumDeladaraa - madhuraa vennela raeyi
  nidaraaku rammamTini kadaraa ||chal moahanaramga||

  ***

  Back... ***
  ***

  .

  aeDavaku aeDavaku!

  aeDavaku kuSalavuDa raamakumaara,
  aedistae ninnevva rettukumduuru;
  umgarammulu gonuchu uyyaala gonuchu,
  uurmiLaa pinatalli vacche naeDavaku;
  raaviraekalu gonuchu ratnaalu gonuchu,
  lakshmanna pinatamDri vacchenaeDavaku;
  aeDavaku kuSalavuDa raamakumaara,
  aeDistae ninnevva rettukumduuru.

  ***

  Back... ***
  ***

  .

  jeerNam jeerNam vaataapi jeerNam

  jeerNam jeerNam vaataapi jeerNam
  arjunuDu tinna araTipamDlarigi
  bhiimuDu tinna pimdivamTalarigi
  gaNapati tinna Kajjaalarigi
  abbaayi tinna paalu, aamudamu arigi
  paamallepaaki kumdalle kuurchaDi
  namdalle naDichi gu~ra~ramamta parugu
  aenugamta sattuvu umDaeTaTlu
  saakumaa biDDanu samjiivaraaya

  ***

  Back... ***
  ***

  .

  koaDalaa koaDalaa koDuku peLLaamaa

  koaDalaa koaDalaa koDuku peLLaamaa
  pacchi paala meeda meegaDalaevi?
  vaeDi paala meeda vennallu yaevi?
  nuunemumtala meeda nuragalluyaevi?

  attaroa oayatta aaraLLayatta
  pacchipaala meeda meegaDumTumdaa?
  vaeDipaala meeda vennalumTaayaa?
  nuune mamtala meeda nuragalumTaayaa?

  koaDalaa koaDalaa koDuku peLLaamaa!
  koaDuku uuLLoalaeDu mallelekkaDivi?

  gampamta mabbaesi gaali visirimdi
  kollaluga mallelu koppuloa raale

   

  irugu porugulaara! oa cheliyalaara
  attagaari aaraLLu chittagimcharaa?
  pettanam laagaestae paechiilupoanu
  aaraLLa attayina savati poarayina
  tallillu duuramaina bhariyimchalaemu.

  ***

  Back... ***
  ***

  .

  jumkaalu kaavaalenaa

  jumkaalu kaavaalenu gamTiilu kaavalenaa
  mariaemi kaavaalenaa maradalu narasamma niiku

  jumkaalu valaduroa gamTiilu vaalduroa
  niivae kaavaaliroa baluguru komDayyabaavaa

  baaDiila kaavalenaa jaakeTlu kaavalenaa
  mariaemi kaavalenae maradalu narasamma niiku

  baadiilu valaduroa jaakeTlu valaduroa
  niivae kaavaaliroa baluguri komDayya baavaa

  seeralu kaavalenaa lamgaalu kaavalenaa
  mariaemi kaavaalenae maradalu narasamma niiku

  seerelu valaduroa lamgaalu valaduroa
  niivae kaavaaliroa baluguri komDayyabaavaa

  silakalu kaavaalenaa kammalu kaavaalenaa
  mariaemi kaavaalenae maradalu narasamma niiku

  silakalu valaduroa kammalu valaduroa
  niivae kaavaaliroa baluguri komDayyabaava

  addam kaavaalenaa duvvena kaavaalenaa
  mariaemi kaavaalenae maradalu narasamma niiku

  addam valaduroa kammalu valaduroa
  niivae kaavaaliroa baluguri komDayyabaava

  pouDaru kaavaalenaa nuune kaavaalenaa
  mariaemi kaavaalenae maradalu narasamma niiku

  pouDaru valaduroa nuune valaduroa
  niivae kaavaaliroa baluguri komDayyabaava

  ***

  Back... ***
  ***

  .

  Bhaarya Bartala Sarasam

  bhaarya :

  okariikii chaetulicchaan okariiki kaaLLicchaan
  okariini chaetabaTTi kuukunnaanoay baavaa kuukunnaanoay

  bharta :
  evariikii chaetulicchaav evariiki kaaLLiccaav
  evariini chaetabaTTi kuukunnaavae pilla kuukunnaavae

  bhaarya :
  gaajul^kii chaetulicchaan kaDiyaalaki kaaLLicchhaan
  Dabbulni caetabaTTi kuukunnaavae pillaa kuukunnaavae

  bhaarya :
  okariini naanavaeSaan okariini chitaka koTTaan
  okariini chuTTachuTTi kuukunnaanoay baavaa kuukunnaanoay

  bharta :
  evariini naanavaeSaav evariini chitaka koTTaav
  evariini chuTTachuTTi kuukunnaavae pillaa kuukunnaavae

  bhaarya :
  sunnaannii naanavaeSaan vakkalni chitaka koTTaan
  aakulni chuTTachuTTii kuukunnaanoay baavaa kuukunnaanoay

  bhaarya :
  okariini kaTTivaeSaan okariini vadilivaeSaan
  okariini chaetabaTTi kuukunnaanoay baavaa kuukunnaanoay

  bharta :
  evariini kaTTivaeSaav evariini vadilivaeSaav
  evariini chaetabaTTi kuukunnaanoay pillaa kuukunnaanoay

  bhaarya :
  aavulni kaTTivaeSaan duuDalni vadilivaeSaan
  chembuunii chaetabaTTi kuukunnaanoay baavaa kuukunnaanoay

  ***

  Back... ***
  ***

  .

  chiiral kaavalenaa

  cheeral kaavalenaa ravikal kaavalenaa
  niikaemi kaavaalenae podduTuuri samtaloanaa

  cheeral naakodduroa ravikal naa kodduroa
  niivae niivae niivae kaavaaliroa ramgammatta koDukaa

  Daavul kaavalenaa aaram kaavalenaa
  niikaemi kaavaalenae pulivemdula samtaloanaa

  Daavul naakodduroa aaram naakodduroa
  niivae niivae niivae kaavaaliroa ramgammatta koDukaa

  kammal kaavalenaa kaDiyaal kaavalenaa
  niikaemi kaavaalenae darmaaram samtaloanaa

  kammal naakodduroa kaDiyaal naakodduroa
  niivae niivae niivae kaavaaliroa ramgammatta koDukaa

  ***

  Back... ***
  ***

  .

  taDikoa taDika

  magaDu :
  mukkupuDakalu tecchi mumta guuTloa
  paTTaenu peTTukoamani cheppavae taDikoa taDikaa

  aali :
  poDiki kaamtilaedu puDaka meruguu laedu
  vaddani cheppavae taDikoa taDikaa

  moguDu :
  korra biyyam tecchaanu goamguura tecchaanu
  vamDamani cheppavae taDikoa taDikaa

  aali :
  korra biyyam testaenu goamguura testaaenu
  vamDanani cheppavae taDikoa taDikaa

  moguDu :
  taaTipamDu teccaanu burragumju tecchaanu
  tinamani cheppavae taDikoa taDikaa

  aali :
  taaTipamDu testaenu burragumju testaenu
  tinanani cheppavae taDikoa taDikaa

  moguDu :
  paTTu cheera tecchaanu peTTeloa peTTaenu
  kaTTamani cheppavae taDikoa taDikaa

  aali :
  cheera kamchulu laevu chuTTu chemgulu laevu
  vaddani cheppavae taDikoa taDikaa

  moguDu :
  samtaloaki veLLi sarigamchu chiiranu addaala
  ravikanu testaa taDikoa taDikaa

  aali :
  varikuuDu vamDaanu vamkaaya vamDaanu
  tinamani cheppavae taDikoa taDikaa

  moguDu :
  nulaka mamcham testaenu kambaLii testaenu
  rammani cheppavae taDikoa taDikaa

  aali :
  nulaka mamcham testaenu kambaLii testaenu
  rammani cheppavae taDikoa taDikaa

  ***

  Back... ***
  ***
  *** *** ***
  All rights Reserved