Teluguvaramandi.net
Home
AboutMe
Contact
Language State Politics Culture Sciences Entertainment Bhakti Literature Arts Cinema
uyyala

Telugu LullubyUyyaluguma Krishna

uuyaluugumaa kRhaNa uuyaluugumaa
haayigaa vinipimtu joala uuyaluugumaa ||uu||

laali goapaalakRshNa laali goavimda kRshNa
laalii maa paali daivamu laalii laalii
raepalliyae uuyalai vuugagaa
goapemma yeda joalalae paaDagaa
aanamdamaa namdunii yimTa virisae
jagamamdu kanuvimdagu liila velisae ||uu||

ninnu gannaa talli daevakiyae dhanyamu
enni muddulu diirche yaSoadadae puNyamu
aanaaTi anubhuuti yedanimDanii
eenaaTi ee saeva niikamdanii ||uu||

Back


uyyaala jampaala

uyyaala jampaala luugaraavammaa
velalaeni bamgaaruTuuguTuyyaala ||u||

kamalamamduna buTTi kamalaakshuni chaepaTTi
kaamuuni kannaTTi kamjadaLanaetri ||u||

SubhaSukravaaramuna sudatulu vuucha
suurijanamu pogaDa sumdaramugaanu
koaTi suuryula kaamti kollagoTTaganu
kaavaeTii ramganitoa kalasiniivuuga ||u||

Srii valliputtuuriloa velasitivi tallii
Sriiramgadhaamuni chaepaTTitivammaa
chaeri kuurchumDaeTi chakradharuni guuDi
chaetanulanu rakshimcha chelulamdaru uucha ||u||


Back


emtalaedu vaibhavambu

emtalaedu vaibhavambu yippuDu niiku
chimta tiiru pavaLimchu SRmgaara raayaa ||emta||

gadde miida vaemchaesi kanakatalpamunamdu
addamu raatiridaaka alasitivi
diddukonna satitoaDa tiruviisamaaragimchi
poddupoayae pavvaLimchu bhoagaalaraayaa ||emta||

uppariga chavikaloa nuyyaala mamchamupaina
oppaina chelulamdaru nuuchi pogaDa
kappurampu suraTula gaalipai visaraga
dappidiira pavvaLimchu daivaalaraaya ||emta||

eeDulaeni javaraamDlu imdiraadi ramaNulu
toaDi necchelulatoanu paadamulottaga
maeDa maaLigalaoni meruguchittarimDla
vaeDukatoa pavvaLimchu vemkaTaadriraayaa ||emta||


Back
Chandamaama raave jaabilli raavae
konDekki raavae koaTi puulu taevae
banDekki raavae banti puulu taevae
teru meeda raavae taene paTTu taevae
pallakiiloa raavae paalu perugu taevae
parugetti raavae panasa panDu taevae
anniTini tecchi... naTTimTa peTTave
annee taeve maa abbayi(ammayi) kiyyavae!!

Back


chakkiligimta paaTa

illu alikii - mugguuvaesi
piiTavaesi - aakuvaesi
pappuvaesi - paayasam peTTi
paalu peTTi - peruguvaesi
kuuravaesi - chaarupeTTi
neyyivaesi - muddaajaesi
noaTloa peTTi - tinipimchi
chaeyikaDigi - muuti kaDigi
chaeyi tuDichi - muuti tuDichi
taatagaarimTiki - doavaedamTae
attaarimTiki - doavaedamTae
iTlaapoayi - aTlaapoayi
idigoavacchaam - adigoavacchaam
chamkaa etti - chakkili giligili
chakkili giligili - chakkili giligili


Back


chiTTipaapa

chinni maa ammaayi Srii muKamu chuusi
siggupaDi jaabilli poDuvagaa ve~rachu
pamdiTloa ammayi paakutuu vumTae
panasa pamDani janulu parugulettaeru
doDloanu ammayi dorlaaDu tumTae
doasapamDani janulu doasiloggaeru
niilaalu kempuluu niluvu vajraalu
nityamuu ammaayi niiLLaaDu choaTa
pagaDaalu ratnaalu paarijaataalu
paDali maa ammaayi panichaeyuchoaTa
chuuDagaa muddamma paaDagaa muddu
amdariki maa ammi allaaru muddu.


Back
daaguDu muchchhi danDaakoor-Pilli vachhe elukaa bhadram!
EkkaDi donga lakkadae paaripoa Paaripoa!
Turite pilli-paaritae pilli
padhama takkallaara- paaripoandoyi
Gap Chip Saambaaru Buddi!

Back

EDavaku EDavaku verri paapaayii,
EDistae nee kaLLu neelaalu kaaraenu
neelaalu kaaritae nae chooDalaenu
paalaina kaaravaebangaaru kaLLu
nidrapoa naapaapa nidrapoa tallii
nidralaku nuuraeLLu neeku nuuraeLLu..
nidrapoa sukumaari raajakumarii..
ninuganna talliki ninDu nuuraeLLu!

Back
jeernam jeernam vaataapi jeernam
gurram tinna guggillu jeernamai
Enugu tinna yaalakkaya jeernamai
BhimuDu tinna VanTalu jeernamai
arjunuDu tinna appalu jeernamai
abbayi(ammayi)tinna uggu jeernamai
kundaelulaagaa kuurchoni nandi laagaa paaki
laeDi laagaa laechi taabaelu laagaa tarlaaDi!
***

Back
kastuuri ranga ranga...
chinnari kaaveTi ranga rangaa
bangaru muddu konDa bajjoraa...
nee kaDupu challa gunDaa
nee illu nela gattu baabuu..
nee noaTa bellamu koTTaa
nee inTa sirulu puTTa...chiimalai
chuTTallu chuTTu muTTi "kastuuri"

ramayyavanTi thanDri accham seetamma vanTi talli
lakshmanuDu neanunDagaa..orei chiTTi tanDrii
iTu chuuDaraa naa tanDri neekinka loaTaemi raa.
***

Back
kaaaki kaaki kanumala kaaki
kaaki neeku kaDiyaalistae
kaDiyaaletti ammaku istae
Amma naaku aTukulu istae..
aTukulu yetti pantulukistae.
pantulu naaku paaTham chepitae..
paaTham maamaku chadivinipistae..
maama naaku pillanistae..
pilla paeru malle mogga
naa paeru jamindaaru!
***

Back
kaLLa gajja-- kanakaalammaa
Vaegula chukka--velagaa moggaa
moggaa gaadu--mooDuga neeru
neeru gaadu--nimmala baavi
baavi gaadu--vaavinta kuraa
kuuraa gaadu--gummaDi panDu
panDu gaadu--paapiDi meesam
lingu liTukku-pandi maalni paTTuku
raaju gaari toaTaloa EmundanTae..
puvvoo moggoo-pucchukunTae debba.
kaalu deesi-kaaDagaa peTTu.
***

Back

kRshNalaalii yaSoadamma

kRshNalaalii namduni kRshNalaalii yaSoadamma
noamula pamTa kRshNaalaalii ||kRshNa||

paalu perugu venna tini goala chaesaevu
ravvalaela niitoa kRshaNa vaegaalaenuraa ||kRshNa||

goapakaamtalamtavacchi chaaDii cheppaeru
niiku karuva imTi perugu paala kepuDaina ||kRshNa||

mannu tinnaavani anna naatoa cheppagaa
noaTa bhuvanamulanni juupi maayachaesaevu ||kRshNa||

kannu muuyaga kanna tamDri kalaloanainanu
allari panulanu maanivumDu chinni kRshNayya ||kRshNa||

***

Back

kRshNaalaalii

kRshNaalaalii goakula kRshNaalaalii
taamarasaanayanaa styaa kRshNaalaalii ||kR||

bamgaaru toTTeloa niivu pavvaLimcharaa
praemabhakti puvvula Sayya parachinaanuraa ||kR||

aaDipaaDi chimdulu drokki alasinaanuraa
challagaanu joalabaadi padamulottedaraa ||kR||

moamudammi paina chemaTa krammiyunnadiraa
chuuDalaenu hRdayasiima viSramimcharaa ||kR||

paalumiigaDa jiiDipappu aaragimcharaa
aaragimchi charaNadaasiki SaraNamivvaraa ||kR||

***

Back

joa joa joa joa Srii kRshNA

joa joa yani paaDedanu joa joa joa joa Srii kRshNa

pomguchuunu laalaboasi amgaraksha beTTi niiku
addaala toTTeloana muddugaa pavaLimpajaetuu ||joa||

mumgurulu duvvi niiku mutyaala haaramaesi
molakunu gajjaalu kaTTi muraLinii chaetikittu ||joa||

daevakii vasudaevulaaku sutuDavai janmimchinaavu
dharaloana daasuraali mora vini nanu broavaraavaa ||joa||

***

Back

joa acyutaanamda

joa achyutaanamda joa joa mukumda
raara paramaanamda raama gaovimda joa joa

namdu nimTanu jaeri nayamu mii~ramga
chamdravadanalu niiku saeva chaeyamgaa
namdamuga varimDla naaDuchumDamga
mamdalaku domga maa mudduramga joa joa

paalavaaraaSiloa pavaLimchinaavu
baalugaa munula kabhayamicchinaavu
maelugaa vasudaeva kudayimchinaavu
baaluDai yumDi goapaaluDainaavu joa joa

aTTugaTTina miigaDaTTe tinnaaDae
paTTi koaDalu muutipai raasinaaDae
aTTe tinenani yatta yaDuga vinnaaDae
gaTTigaa nidi domga koTTumannaaDae joa joa

amgajuni ganna maayanna yiTuraaraa
bamgaaru ginneloa paalu poasaeraa
domga niivani satulu pomguchunnaaraa
mumgiTa naaDaraa moahanaakaara joa joa

goavardhanambella goDugugaa baTTi
kaavavarammunanunna kamsu baDagoTTi
niivu madhuraapuramu naela chaepaTTi
Thiivitoa naelina daevakiipaTTi joa joa

ramgugaa taaLLapaakannayya chaala
SRmgaara rachanagaa jeppe nii joala
samgatiga sakalasampadala niivaeLa
mamgaLamu tirupaTla madanagaopaala joa joa

***

Back

joa joa harii Sriisadanaa

joa joa joa joa sarasija nayanaa hariiSriisadanaa
oDi uyyaala pavaLimpavayaa
paalkaDali laharipai tuugavayaa
jilibili chaetalu chirunavvupuutalu
maanihaayi nidurimpavayaa ||joa||

eTula ninnu laalimtunayaa
ee sakala jagamu paalimtuvayaa
nanu marapimchina nanu muripimchina
nallanayya nidurimpavayaa ||joa||

***

Back
pacchani cheTTu okkaTae..
vecchani chilukalu renDuu
paaTalu paaDi joa koTTaali joa joa joa "paccha"

challani palukula talli
chakkaTi navvula danDri
kammani noamula panTTaa
naenae sumaa...

iddari buggala meeda
muddulu muuTalu kaDutae
impuga nidura poavaali joa joa joa "paccha"

chiTTi chiluka palaka
chilaka talli kulaka
chilaka raju cheTTu chaaTuna
vetakaali....
challaga muriche velaa
chaaTuga masile velaa
ellaru kala kala laaDaali

pacchani cheTTu okaTi
vecchani chilakalu renDuu
paaTalu paaDi jokoTTali joa joa joa
***

Back

pavaLimpa vaemchaeyu samayamu svaamii ||pa||
pasiDi paadukaluuni paDati siita kaeluuni ||pa||

rasika janula golva ratna paadukaluuni
vasiyimpa vaemchaeyu samayamu svaamii ||pa||

musimusi nagavulu moahanakaaruDai
mudamuna vaemchaeyu samayamu svaamii ||pa||

daSaradhaatmajuDide dayatoaDa narasimha
daasuni praarthana sakalamu chaekoni ||pa||

***

Back
niduramaelukonavayya nidura maelukonavayya goapaala Sourae
nidura maelukonavayyaa
nidura maelukonavayya niilamaeGaSyaama
adugoa chuuDumayya aruNoadayamaayae ||ni||

goapikaa vallabha goavardhanoaddaara
goapakumaara Srii goapaala
maa paala velasina maadhava goavimda
Srii purushoattama Sriinivaasa daeva ||ni||

acchika laelayya aartarakshaka Srii
hari kaeSava janaarthana
chicchu mrimgina golla SiSuvula gaamchina
acyutaanamda akaLamkasvaruupa ||ni||

baalikaamaNulimDla paalu venna perugu
baapukonna vaeNu goapaala
baalakumaaruDai pasiDii toTlaloana
baDalika tiira pavvaLimchina svaami ||ni||
***

Back
gamdhamu puyyarugaa
gamdhamu puyyarugaa panniiru ||gam||
amdamaina yadunamdanupai
kumdaradana liravomdaga parimaLa ||gam||
tilakamu diddarugaa kastuuri ||ti||
kalakalamanu muKakaLa gani sokkuchu
palukula namRtamu lolikeDu svaamiki ||gam||
chaelamu kaTTarugaa bamgaaru ||chae||
maalimitoa goapaala baalulatoa
aalamaepina viSaalanayanuniki ||gam||
haaratu lettarugaa mutyaala ||haa||
naariimaNulaku vaaramu youvana
vaaraka mosageDu vaarajaakshunaku ||gam||
puujalu saeyarugaa manasaara ||puu||
jaajulu mari virajaajulu davanamu
raajita tyaagaraajanutunaku ||gam||
***

Back
siri siri laali chinnari laalee
noamula panTaku nooraeLLa laalee
uugumaa uuyaalaaa.....

paala kaDali loa jaabilli reeti
varulumu ratanaala gaaraala baalaa
muddula mooTa muripaala toTa
musi musi navvula mutyaala koTa
uugumaa uuyyaalaaa......."siri siri"

padanaaru lokaalu tarimpu cheyyu
prabhavinchinaavayya vara bakta Seela
kalalennoa nii koraku kaachukoni pooche
Palimpa chaeyumaa arudayina baalaaa
uugumaa uuyyaalaaa "siri siri"

kuladeepamayi velugu komaruni chusi
deevinchu nee tanDri ecchuTanunnaa
nee vaari aSalu nettavuleni
niratamu nee keerti vikasinchunanaa
uugumu uuyyaalaa.........
siri siri laali chinnari laalee..
***

Back
tallivi neeve.. tanDrivi neeve..
challaga karuninche daivamu neeve..
veaDu kunna daya talisae vaenkaTa ramana!!
toaDu neeDavayi chuupumu karuNaa..
neekannaa maakevaru laenae laeru, nee deevenalae maaku chaalu..
vaenkaTa ramaNaa.. vaenkaTa ramaNaa... venkata ramaNaa...
gaali loana deepamula unnaamayyaa
jaabili veluguloa nilichaamayyaa
nae pooja koruku nilichina puvvulamayya
nae paadaalae maaku Saranu vaenkaTa ramaNaa
vaenkaTa ramaNaa ... vaenkaTa ramaNaa!!!
***

Back
taarangam maa baabu taarangam
nee valanae ee inTloa aanandam

nee navvu vennelayi virisenule
madhi loani vedalannii maasaenule
kannulloa cheekaTlu karigaenulae
nee naanna ninu juuchi murisaenulae "taarangam"

taarallu ninnu juusi vastaarulae
mutyaalu ratanaalu teestaarulae
mana illu swargaanni minchenulae
mee naanna ninu juusi murisaenulae "taarangam"
***

Back

raamaa laalii

raamaa laalii maeGaSyaamaa laalii
taamarasanayana daSarathatanayaa laalii ||raa||

abjavadana aaTalaaDi alasinaavuraa nii
bojjaloa paalarugagaanae nidurabovaeraa ||raa||

addaala toTTeloa naemoa anumaanimchaevuu
muddupaapalunnaarani murisi chuuchaevuu ||raa||

emtoa yettu maraginaavu yaemi saeturaa
imtula chaetula kaakaku maenemtoa kamdunuraa ||raa||

joalapaaDi joakoTTitae aalakimchaevu
chaalimchi mariyuurakumTae saigalu chaesaevu ||raa||

venna paalu uggu neyyi baaluDa niivu
tinnaga saevimchavayya tiyyaga numDu ||raa||

***

Back

laali paaTa

laalanuchu nuuchaeru lalanalirugaDala
baala gamDavara gaopaala ninujaala laalii laalii
uduTu gubbala saramu luyaalaluuga
padari kamkaNaravamu bahugatula mroaga
odigi chempalakoppu lokkimta viiga
muduru chemaTala naLikamulu toppadoaga ||laali||

malaya maarutagatulu maaTiki chelamga
paluku kapuraputaavi paipai melamga ||laali||

balugaanalahari impuga raaragamga
alasi vinuvaari baDalika tolamga
lalanaa janaapaamga lalita sumaachaapa
jalajaloachana daeva sadguNakalaapa
talapulaopala melagu tatvapradiipa
bhaLira gamDavaraeSa paramaatmaruupa ||laali||

***

Back

Srii ramganaayaka

Srii ramganaayakaa pavaLimcharaa
chalamaelaraa dayajuuDaraa ||Srii||

taLuku moamunaa tilakamu morayaa
jilibili navvula simgaaramutoa Sriiramgaa pavaLimcharaa ||Srii||

SriibhuuniiLaluu Sriipati niiduu Sriipaadammula
saevalu saeyaa Sriiramgaa pavaLimcharaa ||SRii||

kapurampu viDemulu kaamtalamdivvaga
kanula pamDuvagu kanakampuSayyaa Sriiramgaa pavaLimcharaa ||Srii||

chaalaga bhaktulaa samrakshimpaa haelaapuramuna
velasinadaevaa Sriiramgaa pavaLimcharaa ||Srii||

***

Back
*** *** ***
All rights Reserved